Ismertető előadásokra történő regisztrációval kapcsolatos adatkezeléshez

1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Bandl Beatrix E.V.
Képviseli: Bandl Beatrix egyéni vállalkozó
Székhely, postacím: 7347 Egyházaskozár Szegfű u. 18
Adószám: 41869769-1-22
E-mail: bandl.beatrix@TM.org
Telefon: +36 70 678 00 66
Honlap: www.meditalnikonnyu.hu

2. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

Az ismertető előadásokra történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

  1. a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), amelynek hatályos szövege ezen a linken tekinthető meg: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV;
  1. b) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), amelynek hatályos szövege ezen a linken tekinthető meg: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1525874881764&uri=CELEX:02016R0679-20160504.

3. ISMERTETŐ ELŐADÁSOKRA TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adatAz adatkezelés célja
névaz azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges
e-mailaz esetleges kapcsolatfelvételhez (lásd alább) elengedhetetlenül szükséges
telefonszámszintén az esetleges kapcsolatfelvétel célját szolgálja

A fenti adatokat azért kérjük el a regisztrációkor, mert korlátozott az előadásaink helyszínéül szolgáló termek befogadóképessége, így követjük nyomon az adott előadásra regisztráló személyek számát.

Ezenkívül előfordulhat olyan eset is, amikor különböző okok miatt esetleg megváltozik az előadás színhelye és/vagy időpontja. Az ilyen esetekben az ismertető előadást tartó TM-tanár e-mailben és/vagy telefonon értesíti az előadásra regisztrált személyeket a változásról.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatokat tartalmazzon, így például nem szükséges, hogy tartalmazza az Ön nevét. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy olyan e-mail címet ad-e meg, amely az Ön kilétére utaló információ(ka)t tartalmaz.


3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

3.3. Az adatkezelés időtartama

Bandl Beatrix E.V. és az adott ismertető előadást tartó TM-tanár(ok) az Ön által megadott személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezelik.
A hozzájárulását a bandl.beatrix@TM.org e-mail címre, valamint a TM-tanár(ok) e-mail címére küldött levélben Ön bármikor visszavonhatja. Az előadást tartó TM-tanár(ok) e-mail címe és telefonszáma az előadásra történő regisztrációhoz kialakított oldalon szerepel.
Ön felkérheti Bandl Beatrix E.V.-t is arra, hogy intézkedjen arról, hogy az adott ismertető előadást tartó TM-tanár(ok) is törölje/töröljék az Ön adatait.

3.4. Hozzáférés az Ön által megadott adatokhoz

Ezekhez az adatokhoz Bandl Beatrix E.V. adatkezelői és az adott előadást tartó TM-tanár(ok) férnek hozzá.

4. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS ADATBIZTONSÁGI KÉRDÉSEK

4.1. Adatokhoz való hozzáférés és adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz Bandl Beatrix E.V. által megbízott adatfeldolgozók és az adott tanfolyamot szervező TM-tanárok (a Transzcendentalis-Meditacio.hu honlapon az adott ismertető előadás regisztrációs oldalán szerepelnek) férhetnek csak hozzá feladataik ellátása érdekében, így például elszámolások és nyilvántartások készítése érdekében, valamint szervezési célból. Emellett például Bandl Beatrix E.V. képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismerheti a személyes adatait, amennyiben ezt valamilyen jogi eljárás szükségessé tenné.

Bandl Beatrix E.V. csak kivételes, illetve jogszabályban meghatározott esetekben adja át az Ön adatait harmadik félnek, így például:

a) az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása,

b) a rendőrség megkeresi Bandl Beatrix E.V.-t, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

Az Ön személyes adatait semmilyen körülmények között nem továbbítjuk külföldre, illetve külföldi magán- vagy jogi személy részére.

4.2. Adatbiztonsági intézkedések

Bandl Beatrix E.V. az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag Bandl Beatrix E.V. által hozzáférhető on-line tárhelyen (Google Drive) tárolja.

A tárhelyhez való hozzáféréshez kétlépcsős azonosítás szükséges, ami a jelszó megadása mellett egy SMS-ben küldött, hat számjegyű azonosító kód megadását is szükségessé teszi.

Bandl Beatrix E.V. mindent megtesz annak érdekében, hogy védje az Ön személyes adatait, többek között a jogosulatlan hozzáféréssel vagy az adatok jogosulatlan megváltoztatásával szemben.

5. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

5.1. Tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti Bandl Beatrix E.V.-t, hogy tájékoztassa Önt az alábbiakról:

a) milyen személyes adatait;
b) milyen jogalapon;
c) milyen adatkezelési céllal;
d) milyen forrásból;
e) mennyi ideig kezeli;
f) Bandl Beatrix E.V. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adatokhoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Bandl Beatrix E.V. az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre (postacím vagy e-mail cím) küldött levélben teljesíti.

5.2. Helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy Bandl Beatrix E.V. módosítsa valamely személyes adatát, így például bármikor kérheti e-mail címének vagy postai elérhetőségének módosítását.

Bandl Beatrix E.V. az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre (postacím vagy e-mail cím) küldött levélben teljesíti.

5.3. Törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy Bandl Beatrix E.V. törölje az Ön személyes adatát.

A törlési kérelmet Bandl Beatrix E.V. abban az esetben utasítja el, ha jogszabály vagy belső szabályzat Bandl Beatrix E.V.-t a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattározásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le.

Ha nincs ilyen kötelezettség, az MVTA az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre (postacím vagy e-mail cím) küldött levélben értesíti Önt.

5.4. Zároláshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy Bandl Beatrix E.V. zárolja az Ön személyes adatait. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy Bandl Beatrix E.V. jogellenesen kezelte az Ön adatait, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges, hogy Bandl Beatrix E.V. ne törölje az Ön adatait. Ez esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig Bandl Beatrix E.V. tovább tárolja az Ön személyes adatait, és csak a megkeresést követően törli azokat.

5.5. Tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, amennyiben Bandl Beatrix E.V. az Ön személyes adatait közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, illetve felhasználná.
Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha Bandl Beatrix E.V. az Ön hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint Bandl Beatrix E.V. kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha az irattározásra vonatkozó belső szabályzatunk alapján a személyes adatait tartalmazó beadványát – az ügy irataival együtt – átadjuk a Levéltár számára.

6. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG

6.1. Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet Bandl Beatrix E.V.-vel szemben.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét ezen a linken tekintheti meg: birosag.hu/torvenyszekek